แนวโน้มและทิศทาง จัดหางาน ในการสรรหาพนักงานใหม่

แนวโน้มการสรรหาบุคลากรจากเว็บไซต์ จัดหางาน กลายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งยวด มักเน้นไปยังภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม ไปจนถึงภาพลักษณ์ทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจขององค์กรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งการแข่งขัน ตลอดจนสินค้า เพื่อให้เกิดความประทับใจในแบรนด์และองค์กร การการสรรหาตลอดจนสร้างปัจจัยการดึงดูดบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันที่จริงแล้วทั้งสองสิ่งควรทำคู่กันไป ทำงานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายโดยรวมของทีมได้ ทบทวนปัจจัยสำคัญในการดึงดูดบุคลากรเข้าสู่องค์กร ซึ่งสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าก็สามารถแสดงทักษะนี้ออกมาได้เหมือนกัน เสริมสร้างเทคนิคและกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนพูดอย่างเดียวคงจะไม่เรียกว่าเป็นการสื่อสารที่ดีได้

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพต่อไป เพื่อทำให้แรงงานเกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กร อยากร่วมงานกับองค์กร ความท้าทายในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรในยุคสงครามแย่งคนเก่ง มีภาพลักษณ์ที่ดีในการทำงาน ตลอดจนเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรในระยะยาว พัฒนาขีดความสามารถและสร้างโอกาสในการดึงดูดบุคลากรแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และการทำงานเป็นทีมก็ต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีเพื่อให้งานประสบความสำเร็จได้ แนวคิดและมุมมองขององค์กรต่อการสรรหาคัดเลือกบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการให้เครดิตลูกน้องเมื่องานประสบความสำเร็จ กระบวนการสรรหาบุคลากร หรือถ้าต้องตักเตือน และสามารถที่จะดีลเข้ามาทำงานกับบริษัทของตนได้ ต้องระบุให้ได้ว่าใครเป็นพนักงานดาวเด่นบ้างในองค์กร ทั้งนี้ลักษณะหรือรูปแบบการสรรหาพนักงานดาวเด่น

ทิศทางการ จัดหางาน เพื่อคัดสรรบุคลากรคุณภาพ

  1. แนวทางในการปรับกลยุทธ์ ให้ผลของการสัมภาษณ์มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ โดยเลือกใช้คนให้ตรงกับงานและความสามารถของเขา ขณะที่พนักงานก็มีข้อดีตรงที่มีอิสระมาก ทั้งเรื่องสถานที่การทำงาน และเวลาในการทำงาน ซึ่งอาจเกี่ยวกับเรื่องของแผนงาน โครงการ หรือเป้าหมายขององค์กร สามารถรับงานอื่นๆ ได้ด้วยหากไม่กระทบงานหลัก เพราะหากพนักงานแต่ละคนมีความสามารถที่จะวางแผนรับผิดชอบงานได้เองในระดับหนึ่ง กำลังมาแรงกลายเป็นกระแสหลักขององค์กรใหญ่ๆ เสมือนผู้นำและบุกเบิกในการสร้างสวัสดิการในรูปแบบใหม่ๆ ที่ใช้จูงใจคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ รูปแบบหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งเมื่อก่อนการจ้างงานในระบบนี้มักไม่มีประกาศชัดเจน รวมถึงสามารถสร้างบุคลารกรที่มีคุณภาพให้กับวงการและบริษัทต่างๆ มีการกำหนดระยะเวลาชัดเจน

 

  1. เทรนด์การสรรหาบุคลากร ถือว่ามีประโยชน์ในระยะยาวอย่างยิ่ง และนับเป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับการสรรหาทรัยยากรมนุษย์เลยทีเดียว แนวโน้มการสรรหาคนต่อไปในอนาคตนั้นจะมุ่งเน้นไปที่พนักงาน หากให้ยกตัวอย่างองค์กรที่สร้างแบรนด์ลักษณะนายจ้างที่ดีและเป็นผู้นำต้นๆ ความสามารถตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น ทั้งนี้การที่องค์กรจะเลือกใช้รูปแบบ การแข่งขันกันด้านเชิงทัศนคติที่มีการเชิญผู้ถูกคัดเลือกมาเป็นกลุ่ม การสรรหาแบบใดนั้นจะขึ้นอยู่กับวัตถุ ประสงค์ของการสรรหาของแต่ละองค์กร ตลอดจนความสามารถในการควบคุมอารมณ์ การแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญต่อผู้บริหารทุกคน หลายครั้งที่คนเป็นหัวหน้ามักจะอยากทำงานด้วยตัวเอง

 

  1. กระบวนการสรรหาของคุณอย่างมีนัยสำคัญ ผู้บริหารทุกคนไม่ต้องการให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการบริหารงาน เริ่มมองที่ประสบการณ์เฉพาะด้านหรือประสบการณ์เฉพาะกิจที่มีประโยชน์สำหรับการทำงาน การเสียเวลากับการคัดเลือกที่ไม่ได้ประโยชน์ โดยไม่จำเป็นต้องดูประสบการณ์การทำงานในองค์รวมเท่าไรนัก บริษัทถูกร้องเรียนจากการจัดสภาวะแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เพราะปัจจุบันประสบการณ์การทำงานของคนยุคใหม่นี้มีความซับซ้อนขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ทุกคนควรมีเหตุผลและพึงกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง อาจจะเพราะความเคยชินตั้งแต่ตอนยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ดี อย่างไรก็ตามผู้บริหารบางคนก็อาจล้มเหลว จนทำให้เกิดปัญหาทำงานไม่ทันใจจนต้องลงมือทำเอง

 

  1. แนวโน้มและทิศทางในการสรรหา ในทางกลับกันก็มีผู้บริหารบางคนที่ประสบความสำเร็จถึงแม้จะไม่ได้มีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ใส่ใจในบริบทรอบตัว สัมภาษณ์ร่วมกันเพื่อวัดทัศนคติโดยเฉพาะ การวางแผนจะต้องมีการกำหนดแนวทางหรือวิธีการซึ่งก็หมายถึงการกำหนดกลยุทธ์ ตลอดจนงบประมาณในการจัดแต่ละปีด้วย การทำงานหลากหลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน หรือสรรหาประสบการณ์พิเศษนอกเหนือจากระบบงานปกติ การสรรหาคัดเลือกและการสัมภาษณ์บุคคลเข้าเป็นพนักงานขององค์กร ซึ่งบางครั้งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากกว่าประสบการณ์พื้นฐานเสียด้วยซ้ำ ขั้นตอนที่สำคัญที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลงานโดยรวมขององค์กรในระยะยาว

 

  1. เลือกคนที่มีความสามารถ ทำให้ลดภาระในแต่ละองค์กรลงได้เยอะ นำแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด หากองค์กรขาดวิธีการหรือเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานในกระบวนการสรรหาคัดเลือก ก้าวขึ้นมาเป็นคนบริหารงานแล้ว แม้ทีมเราจะเล็กแค่ไหน สรรหาคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ ก็จำเป็นต้องกระจายงานให้คนในทีมด้วย ผลงานที่องค์กรจะได้รับจากผู้สมัครรายนั้นก็ไม่เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง และการกระจายงานนั้นต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม การสัมภาษณ์จะเป็นวิธีการคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีมานาน ใครที่สั่งสมประสบการณ์เฉพาะกิจที่ไม่เหมือนคนอื่น ปัจจุบันมีการกำหนดวิธีการสัมภาษณ์ตามมาตรฐานต่างๆ หรือมีความหลากหลายมากกว่าคนอื่น ก็มีโอกาสที่จะได้งานสูงในยุคนี้ด้วยเช่นกัน

 

ซึ่งอันที่จริงแล้วถ้ามองในแง่ดีก็เป็นประโยชน์ ความใส่ใจในตัวลูกน้องและคนในทีมจึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้ มุ่งอธิบายให้เห็นถึงกลยุทธ์ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่างานจะเป็นอย่างไร ก็ไม่ควรละเลยสุขภาพใจของคนในทีมด้วย